Noi surse pentru istoria socio-culturală: inventare de averi boiereşti din Principatele Române în secolele XVIII–XIX
Proiect finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), cod proiect PN-II-RU-PD-2012-3-0386, contract nr. 71 / 30.04.2013

Rezultate 2013

Proiectul a început la 1 mai 2013, în cele opt luni fiind planificate activităţi de pregătire logistică, de documentare şi de redactare a unui prim studiu ştiinţific. În cadrul etapei de organizare şi pregătire logistică a proiectului au fost achiziţionate echipamente, software, consumabile şi cărţi necesare bunei desfăşurări a activităţilor ştiinţifice. De asemenea, s a început elaborarea website-ului dedicat proiectului, cu adresa www.averiboieresti.ro.

În cadrul activităţilor de documentare au fost efectuate cele două stagii de documentare planificate în proiect pe anul 2013. Primul stagiu a fost efectuat în perioada 30 iunie-14 iulie, la Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României şi la Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi, unde au fost identificate şi fotocopiate numeroase documente, manuscrise, studii şi cărţi necesare realizării proiectului. O parte din aceste surse vor fi publicate în volumul de documente asumat în cadrul proiectului iar altă parte vor fi valorificate în studii circumscrise temei proiectului.

Al doilea stagiu de documentare a fost efectuat în perioada 30 august-15 septembrie 2013, la Universitatea din Viena, și s a concretizat prin identificarea și consultarea unor resurse bibliografice din fondurile bibliotecii centrale şi a filialelor acesteia. De asemenea, au fost vizitate mai multe muzee care deţin consistente informații despre inventarele de avere, obiectele de inventar casnic şi amenajările interioare specifice elitei sociale din secolul al XIX lea (Hofburg-Silberkamer, Hofmobiliendepot, Wien Museum).

Primele rezultate ştiinţifice ale acestei etape de activitate au fost concretizate într un studiu de caz: Dan Dumitru Iacob, Copii de boieri la pension. Educaţia în familia postelnicului Iancu Costache-Negel (1838–1861), 60 de pagini, predat la tipar Cu acest prilej, pe lângă ale surse inedite, au fost valorificate inventare de avere și registre de venituri și cheltuieli ale familiei Costache-Negel din Moldova, documente conservate de Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale.

În contextul diseminării rezultatelor preliminare şi finale care au stat la baza redactării studiului respectiv, au fost redactate și două comunicări prezentate în cadrul a două manifestări ştiinţifice naţionale:

Dan Dumitru Iacob, Educația copiilor postelnicului Iancu Costache-Negel (1838–1861), comunicare prezentată la cea de-a treia conferință națională a Grupului de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, Iaşi, 8-9 noiembrie 2013.

Dan Dumitru Iacob, Educația strănepoatelor mitropolitului Veniamin Costache la pensionul Morangiés din Iași (1845–1848), comunicare prezentată la sesiunea anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane cu tema „Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III”, ediţia a VI a, Sibiu, 13 decembrie 2013.

Colaborarea dintre directorul de proiect, Dr. Dumitru Iacob, şi mentor, Dr. Paul Niedermaier, a fost permanentă şi eficientă, atât din perspectivă ştiinţifică cât şi organizatorică. Mentorul a supervizat activităţile de organizare generală şi pregătire logistică a proiectului, a făcut recomandări în privinţa mobilităţilor, mai ales a celei externe (de la Viena), a stimulat efortul redacţional al directorului de proiect prin asigurarea unor bune condiții de muncă, a pus la dispoziția directorului de proiect resurse bibliografice recente şi a asistat la manifestări ştiinţifice unde au fost diseminate rezultatele parţiale ale proiectului.

Din perspectivă financiară, bugetul alocat pentru această etapă/an a corespuns necesităţilor proiectului, fiind utilizat integral. În concluzie, considerăm că obiectivele asumate pentru prima etapă de desfăşurare a proiectului, corespunzătoare perioadei 1 mai – 31 decembrie 2013, au fost îndeplinite.

Rezultate preconizate în 2014

Obiectivele științifice asumate pentru anul 2014 constau în efectuarea a două stagii de documentare în țară, publicarea a două studii de specialitate și a unui volum de studii și de documente, prezentarea a minim două comunicări științifice și organizarea unei conferințe naționale.

Rezultate obținute în 2014

În a doua etapă a proiectului, corespunzătoare anului 2014, au fost planificate și realizate activități de logistică, de documentare și prelucrare bibliografică și de redactare și diseminare a rezultatelor științifice.

Activitățile logistice au constat în completarea bazei materiale și documentare prin achiziția de echipamente, consumabile, cărți și studii. De asemenea, a fost actualizat și dezvoltat website-ul proiectului www.averiboieresti.ro .

Activitățile de documentare au constat în efectuarea a trei stagii de documentare în țară, la Arhivele Naționale Istorice Centrale și la Biblioteca Academiei Române București, în 18-23 mai și 12-24 octombrie 2014, și la Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale ale României și la Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, în 27-31 octombrie 2014. Cu aceste ocazii au fost identificate și fotocopiate numeroase documente, manuscrise, studii și cărți necesare realizării proiectului, dintre care le menționăm pe cele referitoare la familiile Rosetti-Roznovanu, Balș, Cantacuzino, Krupenschi și Veisa. O parte dintre aceste documente au fost utilizate sau publicate în anexă în studiile realizate în 2014 și altă parte vor fi publicate în volumul de documente, volumul colectiv al conferinței și studiile asumate pentru ultima etapă a proiectului.

De asemenea, au fost vizitate două muzee (Muzeul Național de Artă, din București, și Muzeul Unirii, din Iași) care dețin obiecte de inventar casnic și ecleziastic și amenajări de interioare caracteristice elitei sociale din secolele XVIII-XIX. Expozițiile tematice din muzeele respective ne au ajutat să ne familiarizăm cu o serie de obiecte reprezentative pentru cultura materială a elitelor românești din secolele XVIII-XIX, care se regăsesc enumerate în inventarele de avere.

Rezultatele științifice ale acestei etape de activitate au constat în redactarea a trei studii științifice, publicate în volume colective și periodice de specialitate, și a trei comunicări științifice, prezentate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale. În privința volumului de studii și de documente, deoarece intenționăm să adăugam cât mai multe dintre noile surse identificate în timpul stagiilor de documentare din 2014, am amânat publicarea lui pentru ultima fază a proiectului, respectiv pentru 2015. De asemenea, conform obiectivelor asumate pentru etapa actuală, a fost organizată o conferință națională, în septembrie 2014.

Studii publicate în 2014:

Dan Dumitru Iacob, „The Importance of Inventories of Assets for Everyday Life History in the Modern Era / Importanța inventarelor de avere pentru istoria vieții cotidiene din epoca modernă”, în Globalization and Intercultural Dialogue : Multidisciplinary Perspectives. Section: History, ed. Iulian Boldea, Târgu-Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2014, p. 259-270.
Cu acordul editorului, studiul a fost republicat sub titlul „Importanța inventarelor de avere pentru istoria vieții cotidiene din epoca modernă”, ca parte introductivă în volumul: Dan Dumitru Iacob (editor), Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI–XIX, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2015, (ISBN 978-606-714-154-2), p. 19-31.

Dan Dumitru Iacob, „Testamentul vornicului Gheorghe Beldiman, din 25 mai 1790” [The vornic Gheorghe Beldiman’s Will (25 May 1790)], în Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, coord. Victor Spinei, Laurențiu Rădvan și Arcadie M. Bodale, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Iași, 2014, p. 291-330 (Sumar).

Dan Dumitru Iacob, „Casele din Iași ale Ruxandrei Balș, fostă Bașotă. Inventarul acareturilor din 1875” [The House from Iași of Ruxandra Balș (former Bașotă). The Household Inventory in 1875], în Historia Urbana, XXII, 2014, p. 293-308.

În contextul diseminării rezultatelor preliminare care au stat la baza întocmirii acestor studii, au fost redactate și trei comunicări prezentate în cadrul unor conferințe științifice naționale:

Participări la conferințe în 2014:

Dan Dumitru Iacob, „Testamentul și inventarul averii vistiernicesei Smaranda Balș (1833/1848)”, comunicare prezentată la conferința națională „Inventare de averi din secolele XVII–XIX”, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Sibiu, 26-27 septembrie 2014.

Dan Dumitru Iacob, „Averea vornicului Gheorghe Beldiman”, comunicare prezentată la conferința națională „Societatea de curte și viața cotidiană în spațiul românesc (secolele XVI–XIX)”, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai / Facultatea de Istorie și Filozofie / Seminarul de antropologie istorică, Grupul de reflecție asupra istoriei politice și sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, Universitatea București / Facultatea de Științe Politice și Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” București, Cluj-Napoca, 7-8 noiembrie 2014.

Dan Dumitru Iacob, „Structura unei gospodării boierești din Iași la 1875. Casele Ruxandrei Balș”, comunicare prezentată la sesiunea anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, cu tema „Științele socio-umane la începutul mileniului III”, ediția a VII-a, Sibiu, 12 decembrie 2014.

Conferințe organizate în 2014:

În perioada 26-27 septembrie 2014 am organizat conferința națională „Inventare de averi din secolele XVII–XIX”, desfășurată la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, sub egida instituției gazdă, a Academiei Române și a UEFISCDI. Manifestarea a reunit 26 de cercetători de la institute academice, universități, muzee și arhive din România (București, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova, Reșița, Piatra-Neamț) și Republica Moldova (Chișinău). Lucrările conferinței, focalizate tematic, au evidențiat potențialul informațional deosebit al inventarelor de avere, au valorificat cu predilecție izvoare istorice primare și inedite, au propus noi metode, direcții și abordări de cercetare a acestui tip de documente. În cadrul manifestării a fost organizată și o dezbatere tematică în cadrul căreia au fost prezentate și analizate rezultatele științifice obținute pe plan național și internațional privitoare la valorificarea inventarelor de avere și a surselor conexe, temele, direcțiile și domeniile de cercetare pentru care sunt adecvate aceste surse, problemele metodologice și editoriale privitoare la publicarea surselor respective. Participanții au fost de acord ca rezultatele acestei conferințe să fie publicate într un volum colectiv care va fi publicat în ultima etapă a proiectului, respectiv în 2015.

Și în acest an directorul de proiect, Dr. Dumitru Iacob, a beneficiat de consiliere și sprijin din partea mentorului, Dr. Paul Niedermaier, implicarea acestuia fiind concentrată mai ales pe activitățile privitoare la managementul proiectului și diseminarea rezultatelor.

Din perspectivă financiară, bugetul alocat pentru această etapă/an a corespuns necesităților proiectului, fiind utilizat integral.

În concluzie, considerăm că obiectivele asumate pentru cea de-a doua etapă de desfășurare a proiectului, corespunzătoare anului 2014, au fost îndeplinite.

Rezultate preconizate în 2015

Obiectivele științifice asumate pentru anul 2015 constau în efectuarea a două stagii de documentare, din care unul în străinătate, publicarea unui studiu și a unui volum colectiv de studii, participarea la conferințe naționale și internaționale, diseminarea rezultatelor.

Rezultate obținute până la 31 octombrie 2015

În cea de-a treia etapă a proiectului, care este și ultima, au fost planificate și realizate activități de logistică și de documentare, redactare, publicare și diseminare a rezultatelor științifice.

Activitățile logistice au constat în completarea bazei materiale și documentare prin achiziția de echipamente, consumabile, cărți și studii. De asemenea, a fost actualizat și dezvoltat website-ul proiectului www.averiboieresti.ro .

Activitățile de documentare au constat în efectuarea unui stagiu de documentare la Paris, la Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) și la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne, în 30 august - 13 septembrie 2015. Cu această ocazie au fost identificate și fotocopiate studii și cărți necesare realizării proiectului, au fost achiziționate lucrări de specialitate și au fost vizitate mai multe muzee (Louvre, Versailles, Orsay, Musée des Arts et Métiers) care dețin lucrări de artă, obiecte de inventar casnic și ecleziastic și amenajări de interioare caracteristice elitei sociale din secolele XVIII-XIX. Expozițiile tematice din muzeele respective ne‑au ajutat să ne familiarizăm cu o serie de obiecte reprezentative și pentru cultura materială a elitelor românești din secolele XVIII-XIX, care se regăsesc enumerate în inventarele de avere.

Rezultatele științifice ale acestei etape de activitate au constat în publicarea a două cărți (un volum colectiv de studii și un volum de autor) și a două studii științifice, apărute în volume colective, precum și în redactarea a trei comunicări științifice, prezentate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale.

Cărți publicate în 2015:

Dan Dumitru Iacob, editor, Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI–XIX, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, ISBN 978-606-714-154-2, 2015, 808 p.

Dan Dumitru Iacob, Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului al XIX‑lea. Sociabilitate și divertisment, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 410 p., ISBN: 978-606-714-187-0 (volum realizat parțial în cadrul proiectului).

Studii publicate în 2015:

Dan Dumitru Iacob, „Copii de boieri la pension. Educaţia în familia postelnicului Iancu Costache-Negel (1838–1861)”, în Educaţia publică şi condiţionările sale (secolele XIX–XX), coord. Cătălina Mihalache și Leonidas Rados, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 145-195, ISBN: 978-606-714-176-4.

Dan Dumitru Iacob, „Testamentul și inventarul averii vistiernicesei Smaranda Balș (1833 / 1848)”, în Dan Dumitru Iacob, ed., Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI–XIX, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2015, p. 371-471, ISBN 978-606-714-154-2.

Participări la conferințe în 2015:

Dan Dumitru Iacob, „Vânzarea unei averi boierești la mezat la mijlocul secolului al XIX-lea. Implicații economice și sociale”, comunicare prezentată la conferința națională „Mărfuri, bani și lefuri. Istoria prețurilor și determinanții valorilor de schimb în Țările Române, secolele XV–XIX”, organizată de Universitatea din București, Facultatea de Istorie, și Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie Iaşi, București, 7-8 mai 2015.

Dan Dumitru Iacob, „Biblioteca vistiernicesei Smaranda Balș reflectată în inventarul de avere din 1848”, comunicare prezentată la sesiunea anuală a Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, de la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, cu tema „Clio”, ediţia a IX-a, Sibiu, 29 mai 2015.

Dan Dumitru Iacob, „Palatul Roznovanu din Iași la mijlocul secolului al XIX-lea. Planurile clădirii și curții boierești”, comunicare prezentată la Simpozionul internațional „Monumentul – Tradiţie şi viitor”, ediţia a XVII-a, Iaşi, 1-4 octombrie 2015.

Rezultatele științifice ale proiectului au fost diseminate și prin postarea unora dintre ele pe internet, prin prezentări orale în cadrul unor simpozioane și cu prilejul vizitării unor instituții academice, prin distribuirea, cu titlu de donație, a volumelor publicate în cadrul proiectului către instituții și biblioteci de cercetare din țară și străinătate, către colaboratorii (coautorii) volumului colectiv de studii și către alți istorici, specialiști recunoscuți din domeniu. De asemenea, pentru cele două volume au mai fost programate lansări de carte sau prezentări, în 18 noiembrie 2015, la târgul de carte de la București, și în 12 decembrie 2015, cu ocazia simpozionului anual al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu.

Din perspectivă financiară, bugetul alocat pentru această etapă/an a corespuns necesităților proiectului, fiind utilizat integral.

În concluzie, considerăm că obiectivele asumate pentru ultima etapă de desfășurare a proiectului, corespunzătoare primelor zece luni ale anului 2015, au fost îndeplinite.